+/-

Prodaja akcija

Akcije akcionarskih društava mogu se prodati na Beogradskoj berzi ili putem ponude za preuzimanje i to isključivo preko preko člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
I u jednom i u drugom slučaju, prvi korak predstavlja potpisivanje Ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa hartija od vrednosti. Klijent može prodati samo akcije koje se nalaze na njegovom vlasničkom računu.


Prodaja akcija na Beogradskoj berzi

Akcije akcionarskog društva mogu se prodati preko Berze samo ukoliko su iste uključene na trzište Berze. U tom slučaju potrebno je:

 • Potpisati Ugovor o posredovanju u trgovini hartijama od vrednosti sa brokerom
 • Otvoriti namenski račun za prodaju akcija kod banke (dinarski račun) – člana Centralnog registra i dostaviti brokeru kopiju Ugovora/kartice kao dokaz da je račun otvoren
 • Potpisati nalog za prodaju akcija u kome se definišu svi bitni elementi kao što su ISIN i CFI oznaka akcije, cena, količina, vreme trajanja naloga i dr.

Cena može biti:

 • Limitirana – prodavac je spreman da proda akcije po ceni koja je jednaka ili viša od limitirane
 • Preovlađujuća – prodavac je spreman da prihvati bilo koju cenu koja je u zoni fluktuacije. Ovakav nalog je uvek dnevni nalog, i ima prednost pri izvršenju


Količina – prodavac definiše broj akcija koji želi da proda.

Vreme trajanja naloga može biti:

 • Dnevni
 • Do dana
 • Do opoziva – nalog važi 90 dana ukoliko se prethodno ne opozove od strane klijenta

Sekundarno trgovanje akcijama na slobodnom berzanskom tržištu organizuje se svakog radnog dana.
Rok za saldiranje zaključene transakcije je tri radna dana kada se akcije prenose sa vlasničkog računa hartija od vrednosti lica koje je prodalo akcije na vlasnički račun kupca, a novac se ulaćuje na njegov namenski račun za prodaju akcija u iznosu umanjenom za sve provizije.
Nakon realizacije naloga broker dostavlja klijentu potvrdu o prodaji akcija.

Prodaja akcija putem Ponude za preuzimanje

Akcije se mogu prodati putem ponude za preuzimanje u roku trajanja te ponude, a u skladu sa javno objavljenim tekstom ponude za preuzimanje, odnosno uslovima. Ponuda se upućuje svim akcionarima određenog akcionarskog društva od strane ponuđača, tj. lica zainteresovanog da stekne akcije društva, i to po određenoj ceni specificiranoj u objavljenoj ponudi.

Ukoliko akcionar ima nameru da prihvati ponudu i proda svoje akcije potrebno je da:

 • Otvori namenski račun za prodaju akcija kod banke (dinarski račun) – člana Centralnog registra i dostaviti brokeru kopiju Ugovora/kartice kao dokaz da je račun otvoren
 • Potpiše sa brokerom Ugovor o posredovanju pri deponovanju akcija i nalog za deponovanje akcija (ovim nalogom se akcije prenose na račun deponovanih akcija otvoren od strane ponuđača)

Ukoliko je ponuda uspešno zatvorena, tj. na dan zatvaranja ponude na računu deponovanih hartija ponuđača deponovan je dovoljan broj akcija prema uslovima objavljene ponude, nakon 3 radna dana vrši se saldiranje. Na namenski račun prodavca uplaćuje se novac umanjen za sve provizije.
Ukoliko je ponuda neuspešna, akcije se sa računa deponovanih hartija od vrednosti ponuđača automatski vraćaju na vlasničke račune akcionara koji su te akcije deponovali.
U slučaju uspešnosti ponude broker šalje klijentima potvrdu o prodaji akcija.

Troškovi pri prodaji akcija

 • Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti: 300,00 dinara,
 • Provizija brokera: 1% od vrednosti transakcije,
 • Provizija Beogradske berze: 0,1% od vrednosti transakcije,
 • Provizija Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:
 • 0,1% od vrednosti transakcije, ali ne više od 1.000,00 dinara po zaključnici, ukoliko je transakcija zaključena na berzi
 • 0,1% od vrednosti transakcije, ali ne više od 5.000,00 dinara po zaključnici, ukoliko je transakcija zaključena putem ponude za preuzimanje,
 • Provizija Banke
 • Porez na kapitalnu dobit – plaća se nakon prijave poreske obaveze od strane prodavca i po dobijanju Rešenja poreske uprave
 • Provizija Brokera, Berze, Centralnog registra i banke se u procesu saldiranja automatski oduzima od iznosa koji se uplaćuje na namenski račun za prodaju akcija.

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958