+/-

Opšti pojmovi

Hartije od vrednosti, Akcije, Obveznice, Berzanski posrednik, Broker berze, Kursna lista, Berza, Kotirana cena, Centralni registar hartija od vrednosti, CFI kod, ISIN broj, Ovlašćena banka, Kastodi banka, Nalog za kupovinu/prodaju, Trgovina hartijama od vrednosti, Nominalna cena akcije, Obračunska vrednost akcije, Tržišna cena. Preovlađujuća cena, Zona fluktuacije, Reperna cena, Aukcijska cena, Indikativna cena, Homogenizacija, Kliring, Saldiranje (obračun), Blok trgovanje, Distribucija hartija od vrednosti, Izdavalac, Investitor, Prospekt, Javna ponuda hartija od vrednosti, Javni poziv, Javno društvo, Zatvoreno društvo, Privilegovana (insajder) informacija 

 

Hartije od vrednosti

istovremeno izdati prenosivi elektronski dokumenti izdavaoca koji glase na ime, iz kojih za zakonite imaoce proizilaze jednaka prava i obaveze u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji.

 

Akcijeopsti pojmovi

Akcije su vlasničke hartije od vrednosti i glase na deo osnovnog kapitala akcionarskog društva. Postoje obične (redovne) i prioritetne (povlašćene) akcije.

Obične akcije daju vlasnicima pravo na upravljanje, odnosno pravo glasa u skupštini akcionarskog društva, pravo na dividendu, pravo na deo stečajne mase, pravo na uvid u podatke o poslovanju preduzeća.

Prioritene akcije ne daju pravo upravljanja, ali svojim vlasnicima daju prednost u odnosu na vlasnike običnih akcija prilikom isplate dividendi.

Dividenda predstavlja prinos iz akcija i isplaćuje se akcionarima na osnovu odluke skupštine, ukoliko je preduzeće poslovalo sa dobitkom, u vidu gotovog novca ili novih akcija.

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata zakonitim imaocem akcija smatra se lice na čijem se vlasničkom računu otvorenom kod nekog od Članova Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, akcije nalaze. Prema važećoj zakonskoj regulativi prodaja akcija moguća je samo na Beogradskoj berzi ili putem ponude za preuzimanje. Promena vlasništva može se sprovesti kroz Centralni registar i po osnovu pravosnažnih Sudskih rešenja, Rešenja o nasleđivanju i Ugovora o poklonu u okviru prvog naslednog reda.

Obveznice

Obveznice su dužničke hartije od vrednosti, što znači da se njihov emitent (u ovom slučaju država) obavezuje da vlasniku obveznice (deviznom štediši) isplati o roku dospeća (31. maj svake godine do 2016.) iznos koji je na njima naznačen.

Obveznice možete dobiti u banci u kojoj ste imali deviznu štednju, ili u slučaju četiri banke koje su u likvidaciji - Beobanka, Beogradska banka, Investbanka i Jugobanka, u Nacionalnoj štedionici – banci. Takođe, u Nacionalnoj štedionici možete dobiti obveznice po osnovu deviznih uloga koje ste imali u Dafiment banci i Jugoskandiku. Obveznice se registruju u Centralnom registru na Vašem računu obveznica i Vi dobijate potvrdu koja garantuje vlasništvo.

Obveznice možete čuvati do roka dospeća što je 31. maj svake godine do 2016. Tada ćete dobiti pun iznos koji stoji na potvrdi za svaku godinu. Isplata se vrši na šalterima banaka.

Obveznice možete iskoristiti, pre roka dospeća za plaćanje troškova lečenja, nabavku lekova i plaćanje troškova sahrane do iznosa stvarnih troškova.

Obveznice možete koristiti pre roka dospeća i za kupovinu akcija preduzeća u procesu svojinske transformacije radi prodaje društvenog kapitala, kupovinu akcija ovlašćenih banaka, kupovinu stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora, zemljišta i druge imovine u državnoj svojini (ukoliko se takva prodaja objavi na javnom tenderu – do sada su održana dva takva tendera).

Obveznice se mogu koristiti, o roku dospeća , za plaćanje poreza na promet, akciza, poreza na imovinu, poreza na dohodak građana i poreza na dobit korporacija.

Ono što je najvažnije, Vaše obveznice možete prodati pre roka dospeća preko ovlašćenih brokera.

Cena obveznica se izražava u obliku diskonta. To znači da ćete Vi u trenutku prodaje dobiti manje novca nego o roku dospeća. To je žrtva koju vi podnosite da dobijete gotovinu danas umesto da čekate dospeće (31. maj svake godine) i da snosite rizik da možda ne budete isplaćeni. Zbog toga kupac traži popust na cenu Vaših obveznica, jer on sada dolazi na Vaše mesto i snosi rizik da možda ne bude isplaćen o roku dospeća.

Berzanski posrednik

Pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu-berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao:

* Broker - posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju, a osim posredovanja mogu imati i savetodavnu ulogu. Po pravilu, provizija se plaća po izvršenju transakcije;
* Diler - trgovac hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime i za svoj račun (principal). Zaradu ostvaruje razlikom u ceni hartije (kupovna cena – prodajna cena), snoseći eventualni rizik gubitka. Diler može istupati i kao komisionar i zastupnik.

Broker berze

lice zaposleno na Berzi koje preko help-deska prikuplja i ubacuje u «Belex» aplikaciju za trgovanje akcijama, naloge za trgovanje koje ispostavljaju berzanski posrednici.

 Kursna lista

 izveštaj Berze koji sadrži podatke o hartijama od vrednosti kojima se trgovalo tog dana, količinama, cenama i promenama cena

 

Berza

pravno lice koje ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i standardizovanim finansijskim derivatima.

Statutom Beogradske berze, utvrdjen je predmet poslovanja Beogradske berze.

Berza obavlja sledeće poslove:

1) registruje tržišni materijal kojim se trguje na Berzi,
2) obezbedjuje uslove za trgovinu tržišnim materijalima na Berzi,
3) povezuje ponudu i tražnju tržišnog materijala,
4) evidentira poslove kupoprodaje tržišnog materijala zaključene u regulisanoj vanberzanskoj i slobodnoj vanberzanskoj trgovini,
5) utvrdjuje obaveze i vrši poravnavanje obaveza po osnovu poslova zaključenih na Berzi,
6) obavlja poslove ostave tržišnog materijala,
7) utvrdjuje kamatne stope, kurseve, odnosno cene tržišnog materijala postignute u trgovini na Berzi,
8) javno objavljuje kursnu listu tržišnog materijala kojim se trguje na Berzi, berzanski indeks, kao i druge informacije i podatke značajne za rad Berze,
9) sprečavanje zloupotreba i neizvršavanja preuzetih obaveza (realno obezbedjenje),
10) izdaje knjige, publikacije i časopise u vezi sa radom berze.

Na Berzi se organizuje trgovina sledećim tržišnim materijalima:

1) žiralnim novcem, menicom, kratkoročnim hartijama od vrednosti,
2) devizama u skladu sa Zakonom o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima i Zakonom o deviznom poslovanju,
3) hartijama od vrednosti koje glase na stranu valutu u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti i Zakonom o deviznom poslovanju,
4) akcijama i dugoročnim hartijama od vrednosti,
5) zlatom i drugim plemenitim metalima,
6) finansijskim derivatima.
7) robom.

Beogradska berza ima dozvolu da organizuje trgovanje i:

robom
devizama
zlatom i plemenitim metalima

Izvor-sajt Beogradske berze- www.belex.rs

Kotirana cena

cena hartije od vrednosti objavljena u kursnoj listi Berze

 

Centralni registar hartija od vrednosti

je javno preduzeće koje obavlja poslove centralne službene evidencije o nosiocima i pravima iz dematerijalizovanih hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, pravima trećih lica na hartijama od vrednosti i obavlja poslove kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i novčanih obaveza nastalih po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti. (Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata-link)

 

CFI kod

oznaka hartija od vrednosti određenog izdavaoca iz koje zakoniti imaoci tih hartija ostvaruju svoja prava, s obzirom na klasu, odnosno seriju tih hartija. CFI kod se sastoji od niza slovnih znakova kojima se identifikuju vrsta hartija od vrednosti, pojedinačna prava iz te hartije i druga bitna obeležja, na način propisan «Šifarnikom vrsta hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata».

ISIN broj

sastoji se od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva, kojima se identifikuju zemlje izdavanja hartija od vrednosti, izdavalac, vrsta hartije od vrednosti i druga bitna obeležja te hartije.

Ovlašćena banka

je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Kastodi banka

je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenata i postupanja po nalogu klijenata u vezi poslovanja hartijama od vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

 

Nalog za kupovinu/prodaju

nalozi koje klijent - kupac i klijent - prodavac daju svojim brokerima za izvršenje kupovine, odnosno prodaje konkretne hartije od vrednosti.

 

Trgovina hartijama od vrednosti

svaka prodaja i kupovina hartija od vrednosti koja se vrši nakon njihovog izdavanja.

 

Nominalna cena akcije

cena koju na dan emitovanja propisuje emitent, a na osnovu poslovanja preduzeća.

Obračunska vrednost akcije

vrednost akcije koja se utvrđuje tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka i iznos ukupnih obaveza (obaveze,dugoročna rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja), podeljena sa izdatim brojem akcija izdavaoca, srazmerno njihovoj knjigovodstvenoj

vrednosti

 

Tržišna cena

cena koja se formira na Berzi direktnim sučeljavanjem ponude i tražnje.

Preovlađujuća cena

cena po kojoj se ostvaruje najveći promet akcija, meren brojem akcija.

 

Zona fluktuacije

najveće dozvoljeno odstupanje cene od indikativne cene hartije od vrednosti, odnosno raspon cena u okviru kojih je dozvoljeno zaključivanje transakcija na istom berzanskom sastanku.

Reperna cena

cena uspostavljena na granici zone fluktuacije po kojoj nije dozvoljeno zaključivanje transakcija.

Aukcijska cena

cena uspostavljena na aukciji organizovanoj po metodi «minimalna cena»

Indikativna cena

preovlađujuća cena, odnosno aukcijska cena, odnosno cena na zatvaranju, postignuta na prethodnom trgovanju predmetnom hartijom od vrednosti u odnosu na koju se utvrđuje zona fluktuacije. Za prvo trgovanje hartijom od vrednosti, indikativna cena se utvrđuje u skladu sa ovim Pravilima.

 

Homogenizacija

je pretvaranje svih akcija iste vrste i iste klase u druge u smislu izjednačavanja različite nominalne vrednosti akcija, koja odgovara knjigovodstvenoj vrednosti, radi uvođenja u sekundarni promet akcija sa jednom nominalnom vrednošću.

 

Kliring

utvrđivanje uzajamnih obaveza i potraživanja hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

Saldiranje (obračun)

Izvršenje obaveza između učesnika na organizovanom tržištu putem prenosa hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

 

Blok trgovanje

predstavlja blok transakciju čiji je predmet hartija od vrednosti kojom se trguje na berzanskom ili slobodnom berzanskom tržištu, a koja je zaključena van berzanskog sastanka na kome se trguje metodom preovlađujuće cene ili metodom kontinuiranog trgovanja, u bilateralnom odnosu jednog kupca i jednog prodavca, a prema uslovima propisanim Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd.

 

Distribucija hartija od vrednosti

je prodaja hartija od vrednosti koju vrši:

1) izdavalac u postupku izdavanja hartija od vrednosti putem javne ponude, izuzev ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno i

2) pokrovitelj emisije koji je na osnovu ugovora o vršenju usluga organizovanja distribucije hartija od vrednosti sa obavezom njihovog otkupa od izdavaoca izvršio otkup hartija od vrednosti sa namerom dalje prodaje putem javne ponude.

Izdavalac

je lice koje namerava da uputi, odnosno koje upućuje javnu ponudu prilikom prve javne prodaje hartija od vrednost ili drugih finansijskih instrumenata, kao i lice koje je izdalo hartije od vrednosti ili druge finansijske instrumente.

 

Investitor

je lice koje kupuje hartije od vrednosti, izuzev pokrovitelja emisije koji kupuje hartije od vrednosti od izdavaoca radi njihove dalje distribucije putem javne ponude, kao i lice koje kupuje druge finansijske instrumente.

Prospekt

dokument – lična karta firme koja sadrži podatke o poslovanju firme iz bilansa za protekle 3 godine, podatke o delatnosti, imovini, položaju na tržištu, dividendi/gubitku, mišljenje ovlašćenog revizora, podatke o emisijama akcija, većinskim vlasnicima, nominalnoj i knjigovodstvenoj vrednosti akcija itd.

Prospekt mora biti overen od ovlašćenog lica firme i dostavljen Berzi radi zakazivanja trgovanja.

 

Javna ponuda hartija od vrednosti

je ponuda upućena neodređenom krugu lica radi upisa i uplate hartija od vrednosti prilikom distribucije hartija od vrednosti, odnosno svaka ponuda za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti upućena prilikom trgovine hartijama od vrednosti na organizovanom trzistu.

Javni poziv

je poziv potencijalnim kupcima preduzeća da se prijave za učešće na aukciji na berzi koja se objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

 

Javno društvo

je pravno lice koje je izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude na organizovanom tržištu, nad čijim poslovanjem nadzor vrši Komisija za hartije od vrednosti i koje ima obavezu da kontinuirano izveštava javnost o svom poslovanju.

 

Zatvoreno društvo

je pravno lice koje nije izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude na osnovu Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, odnosno izdalo ih je ali su sve povučene ili im je istekao rok dospeća.

 

Privilegovana (insajder) informacija

je svaka informacija koja nije dostupna javnosti, a od značaja je za utvrđivanje cene hartija od vrednosti.

 

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958