+/-

Kupovina akcija

Akcije akcionarskih društava mogu se kupiti na Beogradskoj berzi i to isključivo preko člana Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Prvi korak predstavlja potpisivanje Ugovora o otvaranju i vođenju vlasničkog računa hartija od vrednosti i Ugovora o posredovanju sa brokerom.

Nakon potpisivanja Ugovora, potencijalni kupac otvara namenski račun za kupovinu akcija u banci (može biti kako dinarsko tako i devizni) i brokeru dostavlja potvrdu o stanju na tom namenskom računu, na kojoj je naglašeno da su sredstva deponovana u cilju kupovine akcija preko brokersko dilerskog društva "Tržište novca".

Nakon prezentovanja potvrde banke o deponovanim novčanim sredstvima, kupac potpisuje nalog za kupovinu akcija u kome se definišu svi bitni elementi kao što su ISIN i CFI oznaka akcije, cena, količina, vreme trajanja naloga i dr.

Cena može biti:

 • Limitirana – kupac je spreman da plati cenu koja je jednaka ili niža od limitirane,
 • Preovlađujuća – kupac je spreman da prihvati bilo koju cenu koja je u zoni fluktuacije. Ovakav nalog je uvek dnevni nalog i ima prednost pri izvršenju.

Količina – kupac definiše broj akcija koji želi da kupi.

Vreme trajanja naloga može biti:

 • Dnevni
 • Do dana
 • Do opoziva – nalog važi 90 dana ukoliko se prethodno ne opozove od strane klijenta

Sekundarno trgovanje akcijama na slobodnom berzanskom tržištu organizuje se svakog radnog dana.
Rok za saldiranje zaključene transakcije je tri radna dana kada se akcije prenose na vlasnički račun hartija od vrednosti lica koje je kupilo akcije, a novac sa njegovog namenskog računa za kupovinu akcija, u iznosu uvećanom za sve provizije, isplaćuje na obračunski račun Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Nakon realizacije naloga broker dostavlja klijentu potvrdu o kupovini akcija.

Troškovi pri kupovini akcija

 • Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti: 300,00 dinara,
 • Provizija brokera: 1% od vrednosti transakcije,
 • Provizija Beogradske berze: 0,12% od vrednosti transakcije,
 • Provizija Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:
 • 0,1% od vrednosti transakcije, ali ne više od 1.000,00 dinara po zaključnici, ukoliko je transakcija zaključena na berzi
 • 0,1% od vrednosti transakcije, ali ne više od 5.000,00 dinara po zaključnici, ukoliko je transakcija zaključena putem ponude za preuzimanje
 • Provizija Banke
 • Provizija Brokera, Berze, Centralnog registra i banke se u procesu saldiranja automatski isplaćuje sa namenskog računa za kupovinu akcija

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958