+/-

Usluge korporativnog agenta

„Tržište novca“ a.d. Beograd, kao brokersko-dilersko društvo pruža sledeće korporativne usluge:

Otvaranje emisionog računa, upis i registracija emitovanih hartija

Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti od 5.januara 2004. vodi jedinstvenu evidenciju o zakonitim imaocima hartija od vrednosti. Svako akcionarsko društvo ima obavezu uknjižavanja izdatih hartija od vrednosti u Centralni registar HoV. Kontakt između akcionarskog društva i Centralnog registra ostvaruje se preko nekog od članova Centralnog registra sa kojim emitent potpisuje Ugovor o korporativnoj agenturi.


Usluge Korporativnog agenta obuhvataju sledeće poslove:

korporativne usluge

 • Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja za sve do sada izdate hartije od vrednosti
 • Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti izdavaoca
 • Registracije hartija od vrednosti u Centralnom registru kroz usaglašavanje
 • Asimilacija različitih emisija hartija od vrednosti
 • Obaveštavanje Centralnog registra o zakazivanju skupštine
 • Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara na zahtev emitenta
 • Isplata dividende akcionarima
 • Ostale poslove precizirane Ugovorom

Dokumentacija potrebna za upis hartija od vrednosti u Centralni registar obuhvata:

 • Rešenje APR-a ili Izvod o registraciji privrednog subjekta ne stariji od 6 meseci
 • Rešenje o PIB-u
 • OP obrazac (lica ovlašćenih za zastupanje)
 • Akt o osnivanju
 • Fotokopija lične karte lica ovlašćenog za zastupanje
 • Odluke o emitovanim akcijama

Emisija hartija od vrednosti

Emisija hartija od vrednosti je često jedan od najpovoljnijih načina prikupljanja dodatnog kapitala na finansijskom tržištu.
Usluge koje naša kompanija pruža izdavaocima u vezi sa emisijama novih hartija su:

 • Konsalting prilikom izrade Odluke o distribuciji hartija od vrednosti
 • Priprema dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za odobrenje distribucije Komisiji za hartije od vrednosti I dodela CFI koda I ISIN broja u Centralnom registru
 • Pomoć pri izradi prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, ukoliko je isti potreban
 • Uknjižavanje nove emisije u Centralni registar hartija od vrednosti
 • Koordiniranje nad postupkom upisa i uplate hartija od vrednosti
 • Komunikacija sa svim institucijama uključenim u postupak distribucije hartija od vrednosti (Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom, bankom i dr.)

Uključenje hartija od vrednosti na listing berze 

Korporativni agent na zahtev emitenta obavlja poslove neophodne za listiranje hartija od vrednosti na SBT (Slobodno Berzansko Tržižte).

Postupak listiranja obuhvata:

 • Izradu Prospekta za organizovanje trgovanja hartijama od čiji je sadržaj propisan aktima Berze i prospekta za distribuciji hartija od vrednosti propisanog od strane Komisije za hartije od vrednosti
 • Podnošenje zahteva za listing i kotaciju i Ugovora o uključenju hartija na SBT.

Ukoliko uvidom u dostavljenu dokumentaciju Berza utvrdi da je emitent ispunio potrebne uslove za prijem na listing Berze, donosi Odluku o uključenju hartija od vrednosti na SBT i zakazuje prvo trgovanje predmetnom hartijom.
Nakon listiranja hartije na SBT korporativni agent na zahtev emitenta prosleđuje Berzi informacije o bitnim događajima (sazivanje skupštine, isplata dividende, izveštaj sa skupštine I dr.), a takođe vrši inoviranje prospekta novim bilansnim podacima, najkasnije do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958