+/-

Brokerske usluge

„Tržište novca“ a.d. Beograd, kao brokersko-dilersko društvo pruža investitorima sledeće usluge:

  • Otvaranje i vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru,
  • Izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu na zahtev klijenta,
  • Izvršavanje naloga za prenos hartija od vrednosti i upis prava trećih lica (nasleđivanje, poklon i dr.),
  • Prijem, provera pokrivenosti naloga (u novcu, odnosno hartijama od vrednosti) i izvršavanje naloga kupovine i prodaje na Berzi,
  • Prijem, provera vlasništva nad hartijama od vrednosti i izvršavanje naloga za deponovanje,
  • Usluge konsaltinga potencijalnih ponuđača i koordinacija svih aktivnosti u procesu preuzimanja akcionarskih društava,
  • Pismeno obaveštavanje klijenta o realizaciji naloga, odnosno nemogućnosti realizacije,
  • Kliring i saldiranje obaveza i potraživanja po osnovu zaključenih poslova sa hartijama od vrednosti.

 

 

 brokerske usluge

Naši prijatelji

TRŽIŠTE NOVCA A.D.
Vojvode Milenka 40, Beograd, 011/3613-958